algemene huur voorwaarden

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen PRI-BOX, hierna te noemen ‘PRI-BOX‘, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, bulk oppervlaktes, locker, kastjes, enz...), hierna te noemen ‘de klant‘, anderzijds. Enerzijds worden de PRI-BOX vestiging, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de Opslag Ruimte’ genoemd terwijl de Opslag Ruimteovereenkomst en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de overeenkomst’ zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de PRI-BOX vestiging (met in begrip van de opslagruimte) zal de referentie ‘de goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

 • 1  PRI-BOX verhuurt aan de klant opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde opslagruimte een andere bestemming te geven.
De klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de klant inzake de Opslagruimte een eigendoms- of enig ander zakelijkrecht verwerft. PRI-BOX zal bovendien inzake de gehuurde Opslagruimte  en/of de opslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer. 
Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De klant zal PRI-BOX vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).
 • 2   De klant bevestigt de Opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat klant verwacht ervan te maken. De klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. PRI-BOX verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
 • 3   De klant zal de Opslagruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De Opslagruimte  moet door de klant te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Opslagruimte . Het is de klant niet toegestaan afval of goederen (of stukken van goederen) in of rond de Opslagruimte  achter te laten op straffe van een boete van tenminste 30 EUR per achter- gelaten stuk. Bovendien zal de klant in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 EUR/m3.
 • 4  De klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een Opslagruimte schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal Opslagruimte s. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een Opslagruimte  en de aangegeven grootte in de overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.
 • 5  De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
 • 6  De klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Opslagruimte of die gebruik maken van de toegangsdongle van de klant en elke verwijzing naar ‘klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.
 • 7  De klant is ertoe gehouden de Opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bvb. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, een stof of geuren en lekkages). De klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

 

 

 • 8  Het is de klant NIET toegestaan:
• de Opslagruimte als werkplaats te gebruiken,
• handelsactiviteiten te voeren vanuit de Opslagruimte ,
• de Opslagruimte  te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een 
vennootschap,
• de Opslagruimte  te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in 
het kader van belastingsfraude,
• zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRI-BOX elektrische apparaten of 
andere toestellen / diensten aan te sluiten in de Opslagruimte  ; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de klant altijd uitgeschakeld staan, 
• in of op de Opslagruimte  vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRI-BOX.
 • 9  Het is de klant STRIKT VERBODEN in de Opslagruimte de volgende goederen op te slaan 
(deze lijst is niet uitputtend):

  • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
  • elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
  • vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
  • bont, juwelen, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen 
met een emotionele of bijzondere waarde
  • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
  • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn 
dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
  • vuurwapens, springstoffen of munitie,
  • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen 
zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz...
  • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
  • oxiderendestoffenenpreparatenzoalswaterstof-enandereperoxiden,chloraten,sterke 
salpeter- en perichloorzuren,
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol 
of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- 
en neopreenlijm,
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, hout- beschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
  • (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden
  • asbest en/of blauwleer,
  • (kunst) mest,
  • gasflessen en/of accu’s,
  • vuurwerk,
  • auto- en/of motorwrakken ; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken 
zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door PRI-BOX goed- gekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet door de klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de bij PRI-BOX afgesloten goederenverzekering, 
•brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven), 
•alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals: - ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, 
acetyleen, propaan en butaan,
   • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
   • irriterende stoffen en preparaten,
- sensibiliserende stoffen en preparaten,
- kankerverwekkende stoffen en preparaten,
- mutagene stoffen en preparaten,
- voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
- milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware
   • metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, - bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

 

Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de

onderstaande symbolen:

      

 

Explosief / ontploffingsgevaar
Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander productGiftig, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn,Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend (inclusief genetisch schadelijke stoffen),Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan. Milieugevaarlijk, ontvlambaar product

2.10 Indien de klant handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de klant jegens PRI-BOX aansprakelijk voor alle schade die PRI-BOX hierdoor mocht lijden en stelt de klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De klant neemt er nota van dat PRI-BOX de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.

2.11 In het geval wordt vermoed dat de klant in strijd handelt met deze overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft PRI-BOX het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Opslagruimte  voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de klant). PRI-BOX kan, maar is niet verplicht, de klant hiervan in kennis te stellen.

Artikel 3. Huurperiode

Een overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 2 maanden, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van 2 maanden wordt de overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

 • 1  De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden.
Bij de ondertekening van de overeenkomst moet de klant
(i) een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opslag, 
(ii) 50 euro borg voor de unieke sleutel van de opslagbox en de persoonlijke dongle met unieke code. In het geval dat de klant de Opslagruimte effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de klant bij ondertekening van de overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.
 • 2  De huurprijs blijft gedurende de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt PRI-BOX zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziende huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door PRI-BOX. PRI-BOX kan bij de ondertekening van de overeenkomst aan de klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. PRI-BOX kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien PRI-BOX het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg.
 • Er worden door PRI-BOX nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.
 • 3  De klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.
 • 4  Als de klant alvorens de Opslagruimte effectief in gebruik te nemen de overeenkomst opzegt of wijzigt is de klant desondanks een vergoeding aan PRI-BOX verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de overeenkomst zal door PRI-BOX aan de klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.
 • 5  PRI-BOX mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de klant opgegeven e-mail adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen PRI-BOX en de klant.
 • 6  Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag PRI-BOX de klant de toegang tot de Opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. PRI-BOX heeft tevens het recht de klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 10 EUR voor de 1ste herinnering en 30 EUR voor de 2de herinnering. 
Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten conform artikel 12.3 aangerekend worden.
 • 7  Zodra de klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft PRI-BOX de volgende aanvullende rechten:

  • (a) de mogelijkheid tot het blokkeren van de toegangsdongle alsmede het vervangen van het bestaande slot voor een nieuwe van de opslagunit.
  • (b) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de goederen te verwijderen uit de Opslagruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht
  • (c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen aan de klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen, 

  • (d) de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

  • (e) de mogelijkheid voor PRI-BOX de goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 PRI-BOX komen aan PRI-BOX toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van PRI-BOX naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan PRI-BOX uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de klant terugbetaald worden mits de klant gelokaliseerd kan worden en deze binnen 3 maanden daar beroep op doet. Indien een klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal PRI-BOX deze eventuele opbrengsten als de zijne beschouwen. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan PRI-BOX’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of PRI-BOX er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.
 • 8  De klant gaat ermee akkoord dat alle goederen in de Opslagruimte tot zekerheid dienen van PRI-BOX’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de Opslagruimte  tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

 • 1  Toegang tot en verlaten van de PRI-BOX vestiging
De klant krijgt een persoonlijke toegangsdongle die het mogelijk maakt de PRI-BOX vestiging binnen te komen. Telkens als de klant toegang wil tot de Opslagruimte dient deze gebruik te maken van de persoonlijke toegangsdongle.
De klant dient de PRI-BOX vestiging niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen / buiten te gaan zonder de persoonlijke toegangsdongle te hebben ingevoerd.
De klant dient zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de PRI-BOX vestiging.
Een toegangsdongle is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een klant derden toegang wil geven tot de Opslagruimte , moet de klant hiervoor specifieke toegangsdongles aanvragen. De klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra toegangsdongles zijn afgegeven.
Mocht een klant de persoonlijke toegangsdongle vergeten zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangsdongle aanvragen bij de PRI-BOX Store Manager of een store medewerker..
Tenzij anders is overeengekomen, is de Opslagruimte toegangkelijk voor de klant tussen 6:00 s’ochtends tot middennacht, 0:00. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten.
Een klant kan een nieuwe Opslagruimte  slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van de PRI-BOX Store Manager of een store medewerker.
PRI-BOX is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz... die beletten dat de klant de Opslagruimte  binnen kan komen / verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.
 • 2  Toegang van de klant tot de Opslagruimte 
Elke Opslagruimte is beveiligd met een uniek slot . Deze sleutel wordt afgegeven door PRI-BOX maar blijft eigendom van PRI-BOX. Bij verlies zal er een nieuw slot geplaatst dienen te worden en deze kosten zijn voor de huurder. Een klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Opslagruimte met behulp van de persoonlijke sleutel. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan.
 • 3  Procedure in geval van noodgevallen / brand
Elke klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal PRI-BOX van de klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.
 • 4  Binnen en Buiten de Storage vestiging
De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van
(a) een veilige snelheid of
(b) 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Binnen de PRI-BOX vestiging geldt een strikt rookverbod.
Het gebruik van trolleywagentjes , heftrucks, liften of enige andere uitrusting die door PRI-BOX ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de klant. De klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen de PRI-BOX vestiging mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom zijn van PRI-BOX mogen door een klant niet in een Opslagruimte opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 EUR per trolley- wagentje / per opgeslagen dag.
De klant mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. Goederen in de Opslagruimte moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. PRI-BOX is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade aangebracht door of aan de goederen. PRI-BOX heeft geen enkele verplichting om goederen voor de klant in ontvangst te nemen.

Artikel 6. Opslagruimte en beschikbaarheid van de Opslagruimte

 • 1  Ten laatste op het ogenblik van of
(i) de startdatum van de overeenkomst, of
(ii) het feitelijk in gebruik nemen van de Opslagruimte , wordt de Opslagruimte opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon.
 • 2  PRI-BOX heeft altijd het recht om de klant een andere Opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de klant met zich meebrengt.

6.3 Als er geen Opslagruimte  van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van de ingebruikname van de Opslagruimte , dan heeft PRI-BOX de keuze
(i) de klant een Opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de klant of (ii) de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de klant uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de Opslagruimte  beschikbaar is en de klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Opslagruimte  effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. PRI-BOX is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Opslagruimte .

6.4 De klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke Opslagruimte. PRI-BOX heeft te allen tijde het recht een alternatieve Opslagruimte voor te stellen alsook het recht de klant te verplichten de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Opslagruimte , mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met in acht name van een termijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht

7.1 Het is de klant niet toegelaten de Opslagruimte  geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.2 Deze overeenkomst is persoonlijk en de klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van PRI-BOX. Het recht om de Opslagruimte  te gebruiken kan enkel door de klant uitgeoefend worden.

Artikel 8. Bepaling van de aansprakelijkheden

8.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de Opslagruimte  wordt altijd en uitsluitend door de klant gedragen. PRI-BOX is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal PRI-BOX aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de klant.

PRI-BOX geeft de klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de PRI-BOX vestiging of de Opslagruimte .
PRI-BOX zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. PRI-BOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de klant indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2 PRI-BOX zal inspecties of controles in de Opslagruimte door opsporings- en handhavings- instanties toelaten. PRI-BOX zal de klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en PRI-BOX zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties. PRI-BOX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. PRI-BOX is derhalve (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid voor schade aan de goederen en / of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die PRI-BOX zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3 De klant zal PRI-BOX, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die PRI-BOX lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de Opslagruimte  waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Opslagruimte  door de klant.

8.4 PRI-BOX is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Opslagruimte  veroorzaakt door derden.

8.5 De klant gaat ermee akkoord dat gegeven
(a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen, (b) het feit dat PRI-BOX geen toegang heeft tot de Opslagruimte  en het gebruik door de klant van de Opslagruimte  te controleren,
(c) het feit dat PRI-BOX niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten en (d) het potentieel grote verschil tussen de door klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.

Artikel 9. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de klant de goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door PRI-BOX) voor het risico en de rekening van klant zijn.

In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via PRI-BOX, stemt klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van PRI-BOX bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens PRI-BOX, PRI-BOX’s verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de klant bij het afsluiten van de overeenkomst de verplichting PRI-BOX een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering te verschaffen. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet klant een all-risk goederenverzekering onderschrijven via PRI-BOX. De klant zal PRI-BOX, PRI-BOX’s verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal aanspraken door de verzekeraars van de klant.

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

10.1 PRI-BOX heeft te allen tijde toegang tot de Opslagruimte  teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, her-partitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

10.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Opslagruimte  leveren geen tekortkoming in de nakoming door PRI-BOX op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Opslagruimte  beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat PRI-BOX toegang krijgt tot de Opslagruimte . De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en PRI-BOX daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3 De klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Opslagruimte  of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of PRI-BOX’s eigendom, is PRI-BOX te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de klant. De klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4 In het geval dat PRI-BOX toegang nodig heeft tot de Opslagruimte  of indien de goederen vanuit de Opslagruimte  dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doel- einden, zal PRI-BOX de klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal PRI-BOX aan de klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Opslagruimte . Indien de klant nalaat dit te doen kan PRI-BOX de Opslagruimte  betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de klant, zelf naar een andere Opslagruimte  te verplaatsen.

Artikel 11. Toegang vanwege PRI-BOX en/of derden

 • 1  In principe zullen PRI-BOX en haar medewerkers de Opslagruimte pas betreden met voorafgaande toestemming van de klant tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.
 • 2  In noodgevallen kan PRI-BOX ook zonder toestemming van de klant of waarschuwing 
aan de klant de Opslagruimte te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
 • 3  Bovendien heeft PRI-BOX op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of straf- rechterlijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Opslagruimte .
 • 4  PRI-BOX heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming de Opslagruimte te betreden en de klant de toegang tot de Opslagruimte  te ontzeggen indien de klant (één van) de verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer PRI-BOX vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft PRI-BOX het recht de klant de toegang tot de Opslagruimte  te ontzeggen en de Opslagruimte  te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.
 • 5  Na de Opslagruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft PRI-BOX het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.
 • 6  PRI-BOX is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Opslagruimte te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of straf- rechterlijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Opslagruimte  door PRI-BOX en/of deze overheden en instanties aanvaardt PRI-BOX geen enkele 
aansprakelijkheid.

Artikel 12. Niet naleven en ontbinding overeenkomst

 • 1  In het geval dat de klant:
a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt PRI-BOX het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal PRI-BOX gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant.
 • 2  In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de klant zijn/haar goederen uit de Opslagruimte moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de klant nalaat hiertoe over te gaan, zal PRI-BOX toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.
 • 3  Bij een eventuele noodzaak van inschakelen van een incasso; zijn de extra kosten van werkzaamheden van PRI-BOX voor de klant, dit voor een percentage van 10% over het uitstaande bedrag.

Artikel 13. Einde overeenkomst

 • 1  Bij het einde van de overeenkomst is de klant verplicht de Opslagruimte aan PRI-BOX schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Bij inleveren van de sleutel en dongle zal de hiervoor betaalde borg binnen 10 werkdagen terug betaald worden. Indien de klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de klant de door PRI-BOX gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.
 • 2  Alle goederen die de klant na beëindiging van de overeenkomst in de Opslagruimte achterlaat, worden geacht door de klant hetzij om niet aan PRI-BOX te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan zulks ter keuze van PRI-BOX. De achtergelaten goederen zullen door PRI-BOX op kosten van de klant verwijderd worden (met een minimum van 30 EUR/m3). De klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen PRI-BOX wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd door de klant om diens goederen eventueel te verkopen.
 • 3 Wanneer bovengenoemde punten 13.1 en 13.2 nageleefd zijn, dan zal PRI-BOX de vooruit betaalde borg van 1 maand huur terug betalen.

Artikel 14. Mededelingen, adreswijziging

 • 1  Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag PRI-BOX, alle mededelingen of communicaties aan de klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de klant medegedeeld werd).
 • 2  De klant moet PRI-BOX schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

Artikel 15. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

 • 1  De door de klant verstrekte gegevens zullen in PRI-BOX’s gegevensbestanden opgenomen worden en zullen PRI-BOX’s eigendom worden.
 • 2  De gegevens van klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.
 • 3  De klant heeft een recht van inzage inzake zijn/haar klantgegevens opgenomen in PRI-BOX’s gegevensbestanden en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.
 • 4  De gegevens van klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klanten- administratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van PRI-BOX.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • 1  Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Opslagruimte gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van PRI-BOX om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.
 • 2  Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de Opslagruimte gevestigd is.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

17.2 De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede online via de website van PRI-BOX.
PRI-BOX is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of PRI-BOX’s website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van PRI-BOX werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van PRI-BOX. De klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de klant binnen de voormelde 30 dagen periode PRI-BOX er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de klant gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).

17.3 Alle verplichtigen uit hoofde van de overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamelijk te zijn, wanneer de klant bestaat uit 2 of meer personen.

17.4 US Patriot Act – De klant erkent en verklaart dat deze niet het eigendom is of onder controle staat van een persoon of entiteit die niet gelegen of werkzaam is in een land dat
(i) vermeld staat op de ‘Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of the Office of Foreign Assets Control in the United States Department of the Treasury’, of in enige andere anti-witwaswetgeving, regelgeving of order beheerd door het ‘Office of Foreign Assets Control in the United States Department of the Treasury’, of

(ii) het hem/haar verboden is deze overeenkomst aan te gaan conform ‘Executive Order 13224, the USA Patriot Act, the Trading with the Enemy Act’ of de regelgeving ter controle van buitenlandse activa van ‘the United Stated Treasury Department’.

Artikel 18. Omzetbelasting

18.1 Dit artikel is van toepassing op de klant (huurder) die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 - hierna ook te noemen “de klant-ondernemer” - en die de Opslagruimte  zal gebruiken voor prestaties waarvoor de klant-ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.

18.2 Voor de in artikel 18.1 genoemde klant-ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.
18.3 Door ondertekening van deze overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat

de klant-ondernemer akkoord met de belaste verhuur.
18.4 De klant-ondernemer en PRI-BOX verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld

met het uitgangspunt dat de klant-ondernemer de Opslagruimte  voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.

18.5 De klant-ondernemer en PRI-BOX maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan met een door de klant- ondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

18.6 Als de klant-ondernemer de Opslagruimte  niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de klant-ondernemer niet langer omzet- belasting over de huurprijs verschuldigd aan PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de klant-ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig wordt gecompenseerd voor: (i) De niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van de Opslagruimte  of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor PRI-BOX c.q diens rechtsopvolger(s).

(ii) De omzetbelasting die PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en

met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
(iii) Alle overige schade die PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie.

18.7 Het financiële nadeel dat PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de klant-ondernemer aan PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 18.6 sub I, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de klant-ondernemer opeisbaar als de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.

18.8 Het in 18.6 sub II gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor de Opslagruimte  is verstreken.

18.9 Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 18.6, zal PRI-BOX c.q. diens rechts- opvolger(s) aan de klant-ondernemer berichten welke bedragen PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 18.6 sub (iii) PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de klant-ondernemer de opgave van PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant-ondernemer.

18.10 Als de Opslagruimte  in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 18.4, stelt de klant-ondernemer PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de klant-ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de klant-ondernemer een afschrift van die verklaring aan de inspecteur omzetbelasting.

18.11 Als de klant-ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 18.10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 18.13, of achteraf blijkt dat de klant-ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de klant-ondernemer in verzuim en is PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de klant-ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Naast de in 18.6 weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. De extra schade die voor PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de klant-ondernemer opeisbaar. PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de klant-ondernemer de opgave van deze extra schade van PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klantondernemer.

18.12 Het in 18.6, 18.7, 18.9 en 18.11 gestelde is eveneens van toepassing als PRI-BOX c.q. diens rechtsopvolger(s) pas na - al dan niet tussentijdse - beëindiging van de overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan terstond, volledig en ineens opeisbaar door PRI-BOX, respectievelijk diens rechtsopvolger(s).

18.13 Onverkort het overige dat hierover is bepaald in de overeenkomst, zal de klant-ondernemer de Opslagruimte  in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de klant-ondernemer het Gehuurde is gaan huren.

21/12/2012