algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen PRI-BOX enerzijds, hierna te noemen ‘PRI-BOX‘, en huurders die opslagruimte huren en gebruiken anderzijds, hierna te noemen ‘huurder‘. De PRI-BOX vestiging en de gehuurde opslagruimte worden de ‘opslagruimte’ genoemd en de huurovereenkomst en de algemene verhuurvoorwaarden de ‘overeenkomst’. Inzake de goederen die worden opgeslagen in de opslagruimte of die waar dan ook geplaatst worden bij de PRI-BOX vestiging wordt de definitie ‘goederen’ gebruikt.

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

 

 • 2.1 PRI-BOX verhuurt aan de huurder opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan de opslagruimte een andere bestemming te geven. De huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de huurder inzake de opslagruimte een eigendoms- of enig ander zakelijk recht verwerft. PRI-BOX zal bovendien inzake de opslagruimte en/of de opslagen goederen nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

 

 • 2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige de juridische en/of economische eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal PRI-BOX vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen, inclusief alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit.

 

 • 2.3 De huurder bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik. De huurder aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. PRI-BOX verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

 

 • 2.4 Het betreden van het terrein en gebouw van PRI-BOX is op eigen risico. Kinderen t/m 12 jaar zijn enkel toegestaan onder toezicht van een volwassene. De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte of die gebruik maken van de toegangsdongel en sleutel van de opslagruimte van de huurder. Elke verwijzing naar de huurder in deze overeenkomst houdt tevens een verwijzing in naar bovenbedoelde personen.

 

 • 2.5 Indien het terrein, gebouw en/of de opslagruimtes van PRI-BOX door (on)verklaarbare reden(en) niet toegankelijk zijn, is PRI-BOX niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan voor de huurder.

 

 • 2.6 De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, PRI-BOX, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

 

 • 2.7 De huurder is ertoe gehouden de opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere huurders hier nooit hinder van ondervinden. De huurder is te allen tijde verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke omgevings-, milieuhinder en/of schade te voorkomen.

 

 • 2.8 De huurder zal de opslagruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De opslagruimte moet door de huurder te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van afval uit de opslagruimte. Het is de huurder niet toegestaan om (delen van) afval of goederen in of rond de opslagruimte achter te laten. Bij niet nakoming van bovengenoemde heeft PRI-BOX het recht om een boete van € 60 per kubieke meter en de volledige (afval)verwijderingskosten in rekening te brengen aan de huurder.

 

 • 2.9 Het is de huurder niet toegestaan:
  • De opslagruimte als werkplaats te gebruiken;
  • Handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslagruimte;
  • De opslagruimte te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap;
  • De opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele, immorele activiteiten of belastingsfraude;
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRI-BOX elektrische apparaten of andere apparatuur/diensten aan te sluiten in de opslagruimte. In het geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de huurder te allen tijde uitgeschakeld staan;
  • In de opslagruimte vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRI-BOX.

 

 • 2.10 Het is strikt verboden om in de opslagruimte de volgende goederen op te slaan:
  • Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
  • Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft;
  • Vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme;
  • Bont, juwelen, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
  • Afval en alle mogelijke afvalstoffen waaronder dierlijke, giftige en gevaarlijke afvalstoffen;
  • Voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig verpakt zijn dat deze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
  • Vuurwapens, springstoffen of munitie;
  • Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen;
  • Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten, oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
  • (Zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm;
  • Schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, -afbijtproducten en houtbeschermingsproducten;
  • (Zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
  • Asbest;
  • (Kunst)mest;
  • Gasflessen en/of accu’s. Goederen voorzien van een batterij/accu moeten ontkoppeld zijn;
  • Vuurwerk;
  • Auto- en/of motorwrakken. Het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door PRI-BOX goedgekeurde beschermingsbak of -mat aanwezig is om te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast. Tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn. Bovendien moet door de huurder te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden worden;
  • Brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals bovengenoemd;
  • Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals ontplofbare stoffen en preparaten waaronder spuitbussen (bijvoorbeeld luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier), sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan;
  • Bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers;
  • Irriterende, sensibiliserende, kankerverwekkende, mutagene stoffen en preparaten, voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten, milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s, pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen:

 

105px-Hazard_F.svg
Xn_nocif
gevaar_5
105px-Hazard_E.svg
400px-Hazard_C.svg
gevaar_6
 • 2.11 Indien de huurder handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de huurder jegens PRI-BOX aansprakelijk voor alle schade die PRI-BOX hierdoor mocht lijden en stelt de huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De huurder neemt er nota van dat PRI-BOX de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.

 

 • 2.12 In het geval wordt vermoed dat de huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, dan heeft PRI-BOX het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de opslagruimte voor verificatie doeleinden. PRI-BOX kan, maar is niet verplicht, de huurder hiervan in kennis te stellen. Alle kosten hiervan komen ten laste van de huurder.

 

 

Artikel 3. Huurperiode

Een overeenkomst wordt afgesloten voor een minimale periode van twee maanden, tenzij anders wordt overeengekomen. Na de bovengenoemde periode wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door PRI-BOX of de huurder door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

 

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

 • 4.1 De huurder is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte betaling van de huurprijs zoals overeengekomen in de overeenkomst. De maandelijkse huurprijs dient voor de eerste van de desbetreffende kalendermaand betaald te zijn aan PRI-BOX. De huurder is bij niet nakoming hiervan in verzuim, zonder dat enige kennisgeving is vereist.

 

 • 4.2 De huurder betaalt € 50 borg voor de sleutel van de opslagruimte en de persoonlijke toegangsdongel.

 

 • 4.3 In het geval dat de overeenkomst op of na de 15e dag van een kalendermaand start dan is de huurder tevens de huurprijs voor de volgende kalendermaand verschuldigd.

 

 • 4.4 Indien de huurder alvorens de opslagruimte effectief in gebruik genomen is de overeenkomst beeindigd of wijzigt, is de huurder een vergoeding aan PRI-BOX verschuldigd gelijk aan de huurprijs voor een periode van 15 dagen en administratiekosten à € 25. De overige bij de ondertekening van de overeenkomst door de huurder betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten worden per bank door PRI-BOX aan de huurder terugbetaald.

 

 • 4.5 De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de opslagruimte garant staan voor het recht van PRI-BOX op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen geweigerd kan worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze garantie op de goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

 

 • 4.6 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en/of kosten niet (volledig) ontvangen zijn op de overeengekomen betaaldatum, dan heeft PRI-BOX het recht de huurder de toegang tot de opslagruimte per direct ontzeggen tot het moment dat het totale uitstaande verschuldigde bedrag betaald is. PRI-BOX heeft tevens het recht de huurder een administratieve vergoeding aan te rekenen van € 10 voor de eerste herinnering na 10 werkdagen en € 30 voor de tweede herinnering na 20 kalenderdagen. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten berekend worden aan de huurder.

 

 • 4.7 Zodra de huurder 30 kalenderdagen na de overeengekomen betaaldatum verzuimd om de huurprijs en/of kosten niet (volledig) te betalen dan heeft PRI-BOX de hierna omschreven aanvullende rechten:
  • Het blokkeren van de toegangsdongel alsmede het vervangen van het slot van de opslagruimte;
  • De goederen te verwijderen uit de opslagruimte en over te brengen naar een alternatieve opslaglocatie zonder enige aansprakelijkheid voor verlies of schade ten gevolge hiervan;
  • Doorberekening aan de huurder van de volledige kosten voortvloeiende uit de verwijdering, verplaatsing of opslag elders van de goederen;
  • Onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst gevolgd door een maandelijkse bezettingsvergoeding gelijk aan de maandelijkse huurprijs.
  • Verkoop van de goederen van de huurder in de opslagruimte. De opbrengsten van de verkoop komen, voor zover noodzakelijk, aan PRI-BOX toe ter compensatie van verschuldige betalingen aan en/of gemaakte kosten door PRI-BOX. Het saldo van de opbrengsten na compensatie wordt aan de huurder terugbetaald mits de huurder hier binnen drie maanden beroep op doet. Indien een huurder niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal PRI-BOX de eventuele opbrengsten als de zijne beschouwen.

 

 • 4.8 De huurprijs blijft gedurende de eerste twaalf maanden van de overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt PRI-BOX zich het recht de huurprijs en eventuele kosten te herzien. Herziene huurprijzen en overige kosten zijn 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door PRI-BOX van toepassing.

 

 • 4.9 De huurder aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een opslagruimte schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal opslagruimtes. Afwijkingen tussen de werkelijke grootte van een opslagruimte en de grootte zoals beschreven in de overeenkomst, kunnen in geen enkele situatie leiden tot een prijsaanpassing.

 

 • 4.10 PRI-BOX heeft het recht in de overeenkomst een bijkomende waarborgsom op te nemen, gelijk aan een maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. PRI-BOX kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een het niet naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg, zonder hiertoe verplicht te zijn. Indien PRI-BOX aanspraak wil maken op de gestelde waarborg, dan is de huurder verplicht onmiddellijk de waarborgsom aan te vullen met het bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. PRI-BOX betaalt in geen enkel geval intresten op gestorte waarborgen.

 

 • 4.11 PRI-BOX mag naar eigen inzicht, papieren dan wel elektronische correspondentie en facturen opstellen en voor het toezenden het door de huurder opgegeven (e-mail)adres gebruiken. De huurder aanvaardt e-mail voor alle doeleinden als een correct en afdoende middel van communicatie tussen PRI-BOX en de huurder